FWC

மாணவர்களின் கல்வி விருத்தியில் பாடசாலை நூலகம்

பாடசாலைக் கல்வியில் கற்றல் – கற்பித்தலில் அறிதல் சிறப்புற அமைவதற்கு அடித்தளமாக அப்பாடசாலை நூலகங்கள் அமைகின்றன. இலங்கையில் பாடசாலைகள் கல்வி விருத்தி பெற வேண்டுமாயின் அறிவுத் தேடலை ஊக்குவிக்கும் நூலகங்கள்(School Library) பாடசாலைகளில் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்படுவது அவசியமாகும். மாணவர்களது சுய கற்றலுக்கான வாய்ப்பினையும் பாடசாலை நூலகங்கள் வழங்குகின்றன.

யுனஸ்கோவின் நூலகவியல் நிபுணர் செல்வி எவிலின் இவான்ஸ் தனது அறிக்கையில் வாசிப்பு பழக்கம் பாடசாலையிலே ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் பாடசாலை நூலகங்கள் நாட்டின் தேசியக் கொள்கையில் முதன்மை பெற வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார்.

பாடசாலைகளில் வகுப்பு நேரங்களில் பாட ஆசிரியர் வராதவிடத்து மற்றும் ஒய்வு நேரங்களில் வீணாக நேரத்தைப் போக்க்கின்றன. அப்போதெல்லாம் அவர்களை நூலகப் பயன்பாட்டுக்கு வழிப்படுத்தி ஆர்வத்தைத் தூண்டுவது ஆசிரியரதும் நூலகரதும் முக்கிய கடமையும் பொறுப்புமாகும்.  மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு அவர்களின் அறிவை மேம்படுத்தி சுய கற்றலுக்கும் அடித்தளமிடுவது பாடசாலை நூலகங்களேயாகும்.

Leave a Comment